Luonnonvärjäreiden oma yhdistys

Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Värjärikilta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lammi (Hämeenlinna) ja toimialueena koko Suomi. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Värjärikilta on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonvärien käyttöä ja tuntemusta sekä luonnonväritradition vaalimista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, työnäytöksiä, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, antaa alaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä kerää ja tallentaa luonnonvärien käyttöön liittyvää aineistoa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja ja järjestää rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki luonnonväreistä kiinnostuneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yksityiselle henkilölle ja yhteisölle.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai jokainen yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista ja jonka yhdistyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattajajäseninä oleville yksityisille henkilöille ja yhteisöille.

Yhdistyksen vuosikokous voi määrätä erisuuruisen kannattajajäsenmaksun yhdistyksen toimialueella ja sen ulkopuolella toimiville yhteisöille. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua kuukauden kuluessa maksumuistutuksen päiväyksestä, hallitus toteaa jäsenen eronneeksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet tai lähennä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisenä vuotena arpa ratkaisee erovuorossa olevat. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä taloudenhoitajan ja jäsenvastaavan sekä kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on myös henkilöillä, joilla on siihen yhdistyksen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi alkaa ensimmäinen tammikuuta (1.1.) ja loppuu kolmas­kymmenes­ensimmäinen joulukuuta (31.12.). Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouspäivää sähköpostitse sekä Värjärikillan verkkosivuilla.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Syyskokous pidetään vuosittain marraskuussa. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksun suuruus  varsinaisten ja kannattajajäsenten osalta. Jäsenmaksujen suuruudessa huomioiden sääntöjen 3§:n ja 4§:n määräykset, jäsenmaksukausi on 1.1 – 31.12 . Kokouksessa valitaan seuraavan vuoden värikasvi.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteydellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä annetuista äänistä; paitsi 10§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 4§:n rajoissa.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään neljätoista (14) päivää ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus samaan tarkoitukseen.